Voorwaarden

 • De huurder verbindt zich ertoe de wagen te gebruiken als een goede huisvader. 
 • Iedere bestuurder moet min. 26 jaar zijn, Belgische identiteitskaart en 4 jaar in het bezit zijn van een Europees Rijbewijs B.  
 • Het is verboden het gehuurde voertuig te overladen, door bijvoorbeeld een aantal personen te vervoeren groter dan het aantal voorzien in de verzekeringspolis of door het politiereglement, de keuring of voorzien door de fabrikant.  Het is eveneens verboden het nuttige laadvermogen, toegestaan  door de wet of door de reglementen betreffende het laden van voertuigen te overtreffen.
 • De huurder erkent dat de banden in goede staat verkeren, zonder sneden en normale slijtage.  In geval van beschadiging één dezer, door een andere oorzaak dan normale slijtage, verbindt de huurder er zich toe deze onmiddellijk te vervangen door een andere band van dezelfde afmetingen en merk.  Het is ook ten strengste verboden deel te nemen aan snelheidswedstrijden met onze wagens zodat remmen en banden niet abnormaal zouden kunnen slijten. 
 • Het gehuurde voertuig mag niet gebruikt worden voor het vervoer van ontvlambare, ontplofbare, toxische en/of bijtende goederen, brandbare vloeistoffen, noch radioactieve stoffen, evenals voor het door de wet geregeld taxivervoer. De voertuigen mogen niet aangewend worden voor bezoldigd personenvervoer of voor met dit laatste gelijkgesteld gratis vervoer (KB 15/03/1968).   De verhuurder heeft steeds het recht de wagen op elk ogenblik en om het even waar terug te nemen bij vermoeden van misbruik.  De kosten veroorzaakt in dergelijke omstandigheden en de kosten die eruit voortvloeien vallen ten laste van de huurder.
 • Het is verboden aanhangwagens te trekken die geen eigendom zijn van CLAESSENS RUDI.  Indien dit wel gebeurd, zal alle schade die hierdoor wordt veroorzaakt volledig ten laste zijn van de huurder.
 • De verhuurder kan niet aansprakelijk gesteld worden voor verliezen of schade aan alle bezittingen of waarden, vervoerd of achtergelaten in het voertuig. 
 • De wagen wordt met een volle brandstoftank verhuurd en dient ook met een volle brandstoftank teruggebracht te worden.  De huurder erkent het gehuurde voertuig ontvangen te hebben in perfecte staat van rijvaardigheid, onderhoud en reinheid en verklaart zich bereid de brandstof, verbruikt tijdens de huurperiode, te betalen.  Indien tijdens of na de verhuring blijkt dat de verkeerde brandstof in het voertuig getankt werd, verbindt de huurder er zich toe de kosten van reinigen of herstellen van de brandstoftank en motor te zullen vergoeden.
 • De huurder blijft steeds aansprakelijk voor de betaling aan de verbaliserende of vaststellende instantie van de opgelopen boetes en overtredingen in de ruimste zin van het woord.  Per opgelopen boete zal er bovendien voor de administratieve verwerking door de verhuurder, steeds een administratiekost van € 25.00 incl. BTW per boete worden aangerekend aan de huurder en dit bovenop de boete die u zelf dient te betalen.
 • Er is een absoluut rookverbod van kracht in al onze wagens.  Bij schending van dit rookverbod zal een toeslag aangerekend worden van € 25.00 incl. BTW. 
 • De wagen moet steeds proper aan de binnenzijde terug binnen gebracht worden. Indien niet, kunnen hier kosten voor aangerekend worden.  Hiervoor wordt een forfaitair bedrag van € 30.00 incl. BTW aangerekend. 
 • Bij schade en ongeval wordt de volledige waarborg € 1500.00 als voorschot beschouwd voor de terugbetaling van de opgelopen schade aan de wagen. Vrijstelling Omniumverzekering : € 1500,00 per schadegeval, niet afkoopbaar. Bij een schadegeval met een bestuurder jonger dan 26 jaar is een vrijstelling van € 2500,00 per schadegeval en niet afkoopbaar van toepassing op alle waarborgen. 
 • Waarborg  € 1500,00 , ongeacht de huurperiode, te betalen via creditcard bij afhaling van de wagen.
 • Elke beschadiging aan het koetswerk veroorzaakt door bruggen, gewelven, boomtakken of andere zaken in de hoogte, blijven volledig ten laste van de huurder. 
 • Alle depannage- en/of herstellingskosten te wijten aan een nalatigheid of fout van de chauffeur/huurder, vallen volledig ten laste van de huurder.  De huurder verklaart voldoende ingelicht te zijn omtrent de verzekeringsproducten.
 • De huurder verzaakt aan elk verhaal tegen de verhuurder, ten gevolge van een ongeval, waarvan hijzelf, of iedere inzittende, de bestuurder inbegrepen, het slachtoffer zou kunnen zijn.  De huurder staat borg voor en vrijwaart de verhuurder tegenover de hierboven genoemde en alle andere derden, in elk geval waarin de verzekering burgerlijke aansprakelijkheid haar toepassing niet of slechts gedeeltelijk vindt.
 • Bij ongeval of incident met het voertuig, blijft de huurder de bewaker van dit voertuig en is hij verplicht dezelfde dag de verhuurder op de hoogte te brengen.  De huurder is eveneens gehouden, de formulieren bestemd voor de verzekering in te vullen.  Hij verbindt zich onmiddellijk het ongeval of incident te doen vaststellen door de Politie, en indien mogelijk, de identiteit van eventuele getuigen op te nemen.  Indien er bij ongeval geen vaststelling wordt gedaan door de Politie op de plaats van het ongeval, verbindt de huurder er zich toe tot het betalen vn de volledige schade aan het gehuurde voertuig, inclusief gebruiksderving.
 • Bij annulering van de reservatie wordt een schadevergoeding aangerekend :
  • Annulering 60 dagen voor vertrek : gratis
  • Annulering tussen 30 – 59 dagen : 15% van de totale huurprijs van de gereserveerde periode.
  • Annulering tussen 15 – 29 dagen : 35% van de totale huurprijs van de gereserveerde periode.
  • Annulering tussen 10 – 14 dagen : 50% van de totale huurprijs van de gereserveerde periode.
  • Annulering tussen 5 – 9 dagen : 75% van de totale huurprijs van de gereserveerde periode.
  • Annulering tussen 0 – 4 dagen : 100% van de totale huurprijs van de gereserveerde periode.
 • Indien het gehuurde voertuig door omstandigheden(voertuig niet tijdig teruggebracht door vorige klant, mechanisch defect, ongeval, …) niet tijdig of helemaal niet kan worden afgeleverd aan de huurder, zal Claessens Rudi in geen geval een schadevergoeding verschuldigd zijn aan de huurder. Indien in geval van ongeval of panne verder rijden onmogelijk is kan de huurder geen aanspraak maken op een schadevergoeding.
 • Factuur is te betalen bij het afhalen van de wagen met bankkaart of contant.
Voorwaarden

{{ popup_title }}

{{ popup_close_text }}

x